تیم وکلای تخصصی وکیل من

ارائه دهنده خدمات حقوقی تخصصی

پل های ارتباطی با وکیل من

8840 1416 - 0912 600 8720 - info [@] vakileman.com

دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور

تماس با سایت وکیل من : 09126008720 -دفتر 1416- 8840 -پیامک شبانه روزی 111 به شماره 09126008720-

پاسخ به پرسش نشانی دیوان عالی کشور 

تهران – میدان امام خمینی – خیابان خیام – کاخ دادگستری

و به شماره تلفن : 38581

———–

اطلاعات متداول  برای موکلین محترم :

رسیدگی در دیوان نیاز به تقدیم دادخواست داردکه باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود.با حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود . رأی اکثریت ملاک عمل می باشد . دادخواست باید به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه باشد.اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلاارجاع می شود . رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد. اگر دادخواستی فاقد امضا و شرایط مذکور باشد از طرف مدیر دفتر رد می‌شود و شاکی می‌تواند تجدید دادخواست نماید.شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک خود را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید. مطابقت رونوشت یا تصویر مدارک با اصل آنها باید به تصدیق یکی از مراجع مذکور در ذیل ماده یک برسد.

پاسخ به پرسش اسناد به زبان غیر فارسی : چنانچه اسناد به زبان فارسی نباشد باید ترجمه آنها به گواهی مترجم رسمی یا مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده و به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه ضمیمه شود.تبصره- دیوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر کشور در اختیار مردم قرار دهد.

پاسخ به پرسش رای غیابی:  در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند ، رأی دادگاه غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد .

پاسخ به پرسش اقدامات لازم برای ایرانیان مقیم خارج از کشور : رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و با خط خوانا روی برگ رسمی دادخواست به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او برسد. امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او [باید] به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. به دادخواست باید طبق مقررات قانونی تمبر قانونی الصاق و ابطال شود.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اعضای باشگاه موکلین – هلند :

باشگاه موکلین وکیل من - هلند

اعضای باشگاه موکلین – چین :

باشگاه موکلین وکیل من - چین
===

کنفراس استراتژی برند :

کنفرانس استراتژی برند وکیل من

کنفراس سازه و فولاد :

کنفرانس سازه و فولاد وکیل من