دفتراش ناقص و بی ترتیب است. حالا ۴ تا چیز اشتباه کرده نوشته دروغ، با واقعیت نمی سازد. اما قصد تقلب هم نداشته. نگاه می کنند ببینند کیه؟ به چه منظوری این کار را کرده؟ و با توجه به این موارد، ماده ۵۴۱ قانون تجارت، مصادیق ورشکسته به تقصیر قانونی یا اجباری را گفت. ماده ۵۴۲ قانون تجارت، مصادیق ورشکسته به تقصیر اختیاری یا قضائی را گفت. هر دوش هم با ماده ۵۴۳ قانون تجارت مجازات نمی شود. با ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی در حوزه ماده ۵۴۱ حتما مجازات می شود. در حوزه ماده ۵۴۲ قاضی مخیر است مجازاتش بکند یا نکند.

قواعد تعقیب تاجر

قواعد تعقیب تاجر را از دو حیث باید مورد بررسی قرار بدهیم. اول از این حیث که اشخاصی که حل تعقیب دارند. دوم: دادگاه صلاحیت دار چی هستش. اما بنویسید اشخاصی که حق تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر را دارند.

۱) مدیر تسویه  ۲) هر یک از طلبکارها  ۳) داستان.

Print Friendly, PDF & Email