دفتر حقوقی وکیل من :

ارائه دهنده خدمات تخصصی حقوقی

درهر ساعت از شبانه روز میتوانید عدد ۱۱۱ را به شماره ۸۷۲۰-۶۰۰-۰۹۱۲  پیامک فرمایید تا همکاران را از نیاز جقوقی خود مطلع فرمایید.

تلفن دفتر تهران: ۸۸۴۰۱۴۱۶ ۰۲۱

دفتر وکالت

                           دفتر وکالت

دفتر وکالت

پرسش ها

سوال : شرح وظایف کارآموزی وکالت دادگستری  وکالت را بیان بفرمایید

پاسخ دفتر وکالت : متن زیر را ملاحظه بفرمایید ، سوال دیگری بود در خدمتیم

ماده ١) در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است:

الف ) اتحادیه : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران .

ب ) صندوق : صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری .

ج ) پروانه : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری .

د ) کانون یا کانون متبوع : کانون وکلای دادگستری صادرکننده پروانه .

ه ) آزمون : آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت .

و ) کارآموز : دارنده پروانه معتبر از کانون .

ز ) کمیسیون : کمیسیون کار آموزی کانون مربوط .

ح ) دوره یا کارآموزی : مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی .

ط ) پروانه معتبر : پروانه ای که با شرایط قانونی صادر و در موعد مقرر تمدید اعتبار شده و از

درجه اعتبار ساقط نشده باشد.

ی ) محل اشتغال : شهری که از سوی کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می شود.

ک ) محل کارآموزی : شهری که از سوی کانون برای طی دوره ، تعیین می شود.

ل ) وظایف یا تکالیف : کلیه تکالیفی که کارآموز باید در طی دوره انجام دهد.

م ) پایان یا ختم دوره : اتمام انجام کلیه تکالیف ، طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به

کمیسیون.

ن ) مدارک : آنچه که نشان دهنده انجام تکالیف است.

س ) اختبار : امتحان کتبی و شفاهی پایان دوره.

ماده ٢ ) کارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار می گیرد، لذا باید حق بیمه

مقرر را در مهلت معین بپردازد.

ماده ٣ ) ملاک تعیین محل اشتغال ، نمره اکتسابی داوطلب در آزمون ، صرفنظر از سهمیه قبولی

خواهد بود.

فصل دوم : شروع کارآموزی و مدت آن

ماده ۴ ) پذیرفته شده آزمون و متقاضی پروانه بعد از ثبت نام ، تکمیل پرونده و تصویب هیئت

مدیره ، مدارک زیر را از دفتر کانون دریافت می کند:

الف ) اصل پروانه و کارنامه مطابق نمونه اتحادیه.

ب ) سه برگ معرفی نامه ( نسخه اول و دوم ، برای وکیل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل

بر تایید وکیل سرپرست با قید تاریخ رؤیت و گواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کانون. )

ج ) دو نسخه معرفی نامه ( نسخه اول به دادگستری کل محل کارآموزی جهت معرفی به دادگاه ها

، نسخه دوم برای کارآموز )

د ) شرح وظایف

تبصره ) کارآموز مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اخذ مدارک ، در دفتر وکیل سرپرست

حاضر شده و نسخه سوم معرفی نامه بند ( ب ) را پس از گواهی وکیل سرپرست به کانون ارائه

دهد.تاریخ گواهی ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اینکه ظرف مدت فوق ، تکالیف

کارآموزی را شروع کند.

ماده ۵ ) از تاریخ شروع دوره ، کارآموز موظف است هجده ماه تمام ( به استثنای مواردی که در

قانون مدت دیگری تعیین شده باشد ) تکالیف را بلاانقطاع انجام دهد.

تبصره ) در صورتی که به عللی مانند بیماری ، زایمان ، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از

طبقه اول، سفر حج واجب و تحصیل ، وقفه ای در کارآموزی ایجاد شود ، کارآموز باید کتبا تقاضای

مرخصی خود را برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارائه دهد.

ماده ۶ ) در صورتی که کارآموز بدون اخذ مرخصی از انجام بلاانقطاع تکالیف خودداری ورزد ،

مدت زمان توقف به انضمام تمام یا قسمتی از کارآموزی قبل از آن ، قابل پذیرش نخواهد بود.

ماده ٧ ) کارآموز مکلف است صرفا در محلی که توسط کانون برای کارآموزی تعیین شده ، وظایف

خود را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد و در دادگاه های همان محل شرکت کند.در مواردی که

شهر محل کارآموزی خارج از مرکز استان باشد ، کارآموز می تواند تا یک چهارم حد نصاب تکلیف

شرکت در جلسات دادگاه را با موافقت کمیسیون در جلسات دادگاه های کیفری استان و تجدیدنظر

استان متبوع شرکت کند.

ماده ٨ ) در صورتی که در اثنای دوره ، کانون متبوع کارآموز به طور قطع تغییر کند ، نظریه

کمیسیون کانون اول در مورد مدت زمان کارآموزی قبلی به کانون دوم ارسال می شود .پذیرش تمام

یا قسمتی از مدت مذکور با کمیسیون کانون دوم خواهد بود.

ماده ٩ ) در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در آیین نامه انتقال ، کارآموز می تواند دوره خود

را به صورت مهمان در غیر از کانون متبوع طی کند.کانون ها ( متبوع و میزبان ) در رد یا قبول

درخواست انتقال مختارند.

ماده ١٠ ) در صورت پذیرش انتقال ، کارآموزی ، تحت نظر کانون متبوع و میزبان به ترتیب زیر

انجام می شود:

الف ) امور تحت نظر کانون متبوع

١ ) صدور و تمدید پروانه

٢ ) موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان.

٣ ) بررسی نهایی مدارک و عنداللزوم اعطای مجوز شرکت در اختبار.

۴ ) برگزاری اختبار ، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت یا تجدید دوره.

۵ ) هرگونه تصمیم گیری در خصوص کارآموز به استثنای مواردی که در بند ب خواهد آمد.

ب ) امور تحت نظر کانون میزبان .

١ ) موافقت با انتقال دوره به صورت مهمان.

٢ ) تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی.

٣ ) صدور کارنامه.

۴ ) معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی.

۵ ) تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی.

۶ ) تعیین عنوان کار تحقیقی ، دریافت ، بررسی ، تایید یا رد آن.

. ٧ ) اتخاذ تصمیم در مورد موضوع ماده ۶

٨ ) بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ

تحویل توسط کارآموز.

٩ ) تشخیص هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق کارآموز ، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی

و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم گیری از جمله در خصوص اعمال تبصره ٣

ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.

١٠ ) رسیدگی به سایر تخلفات انتظامی کارآموز در طول دوره.

تبصره ١ ) انتقال محل کارآموزی به کانون میزبان برای یک دوره کامل است . در صورت تجدید یا

تمدید دوره ، انتقال مجدد منوط به موافقت کانون های متبوع و میزبان است.

تبصره ٢ ) پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگهداری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال

می شود.

فصل سوم : تکالیف کارآموزی

ماده ١١ ) کارآموز موظف است وظایف زیر را در دوره کارآموزی تحت نظر کانون انجام دهد.

١١ ) انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می شود ، مانند کار در دادسرا ، دادگاه ، شعبه -١

معاضدت و غیره.

١١ ) طی دوره آموزش رایانه به تشخیص کانون و ارائه گواهی مراکز آموزشی مورد تایید کانون. -٢

١١ ) مطالعه قوانین و متون حقوقی، انجام کارها و پیگیری پرونده های مرتبط با کارآموزی، -٣

تحت نظر و راهنمایی های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی.

نتیجه اقدامات مذکور در کارنامه کارآموز درج و توسط وکیل سرپرست گواهی می شود.

تبصره ١ ) کارآموز باید کلیه امور وکالتی را که خود قبول می کند یا توسط وکیل سرپرست ارجاع

می شود، مانند تنظیم وکالت نامه ، دادخواست ، شکواییه ، لایحه و …با نظارت وکیل سرپرست

انجام دهد، به گونه ای که در هر مورد رسیدگی به امور وکالتی کارآموز به وسیله وکیل سرپرست

و مقامات کانون به سهولت امکان پذیر باشد.

تبصره ٢ ) کارآموز از تاسیس هرگونه دفتر یا موسسه ، منفردا یا متفقا با کارآموزان دیگر و وکلا

ممنوع بوده و مکلف است در دفتر وکیل سرپرست حاضر شود. تخطی از این امر تخلف انتظامی

محسوب می شود.

تبصره ٣ ) نشانی کارآموز منحصرا نشانی وکیل سرپرست است که باید جهت ابلاغ هرگونه اوراق

ارسالی از کانون یا اوراق قضایی ، در وکالتنامه ، سربرگ، کارت ویزیت و مکاتبات قید نماید.

تبصره ۴ ) کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه ، سخنرانی و

کارگاه آموزشی و دفتر است ، در پایان هر سه ماه ، به وکیل سرپرست ارائه دهد.وکیل سرپرست

نیز باید پس از ملاحظه گزارش مذکور ، حداکثر ظرف یک هفته ، نظر خود را به کمیسیون اعلام

کند.

١١ ) شرکت در جلسات سخنرانی ، کلاس ها و کارگاه های آموزشی که از طرف کانون برگزار -۴

می شود.

تبصره ١ ) عدم حضور کارآموز در بیش از یک پنجم مجموع جلسات سخنرانی یا کارگاه های

آموزشی ، نقصان محسوب و برابر ماده ١۶ عمل می شود.

تبصره ٢ ) عدم حضور در بیش از یک دوم جلسات موجب تجدید دوره خواهد شد.

تبصره ٣ ) جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی باید با ذکر دقیق تاریخ ، موضوع و نام سخنران

به طور متوالی در کارنامه درج و به مهر و امضای نماینده کمیسیون برسد.

تبصره ۴ ) همراه نداشتن کارنامه ، تاخیر بیش از پانزده دقیقه یا ترک جلسه پیش از اتمام به

منزله غیبت خواهد بود.

١١ ) ایراد سخنرانی با توجه به امکانات کانون و تصمیم کمیسیون. -۵

١١ ) تهیه و ارائه کار تحقیقی. -۶

تبصره ١ ) کارآموز باید حداکثر ظرف سه ماه از شروع دوره ، هفت عنوان کار تحقیقی به کمیسیون

پیشنهاد کند . موضوع کار تحقیقی با تصمیم کمیسیون از بین عناوین پیشنهادی یا خارج از آن تعیین

و ابلاغ می شود.

تبصره ٢ ) کار تحقیقی تحت نظر وکیل سرپرست ، حداقل در چهل صفحه تهیه و به همراه لوح

فشرده نهایتا سه ماه قبل از پایان دوره به کمیسیون ارائه می شود.

تبصره ٣ ) کار تحقیقی باید حاصل مطالعات شخصی کارآموز ، با توجه به مباحث مطروحه و

آموزش های کاربردی بوده ، با رعایت دقیق اصول نگارش و ذکر منابع استنادی ، تهیه شود.

تبصره ۴ ) عدم ارائه کار تحقیقی در موعد مقرر موجب تجدید دوره و عدم تایید نهایی آن ، موجب

ادامه دوره به مدت شش ماه با انجام کلیه تکالیف است.

١١ ) شرکت در جلسات دادرسی مدنی و کیفری دادگاه ها حداقل ماهی دو مرتبه و تهیه گزارش -٧

از پرونده های مذکور.

تبصره ١ ) هدف از حضور در جلسات دادگاه های مدنی و کیفری آن است که کارآموز با طرز

استدلال و استناد طرفین دعوا و وکلای آن ها به قوانین ، نحوه برخورد قضایی دادگاه ها با موضوع

پرونده و دلایل رد یا قبول استدلال ها و مستندات طرفین آشنا شود. برای آموزش بهتر ، کارآموز

باید حتی المقدور در جلسات محاکم با موضوعات متنوع شرکت کرده ، از تهیه گزارش با موضوعات

تکراری و مشابه خودداری کند.

تبصره ٢ ) یکی از جلسات ماهانه دادگاه ها ، باید محاکمه کیفری باشدو کارآموز در تمام جریان

دادرسی حضور داشته و گزارش جامعی از پرونده، شامل :شکواییه ، تحقیقات مقدماتی، قرار اخذ

تامین کیفری ، قرار مجرمیت ، کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه اعم از : کیفیت ابلاغ و احضار ،

نوع اتهام ، اظهارات طرفین و وکلای آن ها و رای یا تصمیم دادگاه تهیه کند.

تبصره ٣ ) منظور از محاکمات مدنی حضور در جلسه ای است که تشکیل و دادرسی انجام شود، اعم

از اینکه منجر به ختم آن بشود یا خیر.لذا حضور در جلسه دادگاهی که بدون محاکمه تجدید شود ،

دلیل انجام وظایف نیست.از پرونده ای که در جلسه موردنظر رسیدگی شده ، باید گزارش کاملی

شامل : متن دادخواست ، ادله و مستندات آن ، کیفیت ابلاغ ، جریان دادرسی ، اظهارات اصحاب

دعوا و وکلای ایشان و رای یا تصمیم کامل دادگاه تهیه شود.

تبصره ۴ ) تهیه گزارش از موضوعاتی که مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست ،مانند برخی از

مسائل امور حسبی ، دستور موقت ، تامین خواسته ، تامین دلیل و پرونده های اجرایی ، همچنین

تهیه گزارش از روند تحقیقات مقدماتی دادسرا در پرونده های کیفری انجام تکلیف مقرر محسوب

نمی شود.

تبصره ۵ ) گزارش ها باید حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ جلسه دادگاه ، به صورت منظم جمع

آوری ، تایپ یا پاکنویس شده ، در مواعد اعلامی ، تسلیم کمیسیون شود.

شماره گذاری صفحات و تنظیم فهرست برای گزارش ها ضروری است .

تبصره ۶ ) کارآموز باید در پایان هر یک از گزارش ها ، نظر استنباطی خود را حداقل در ده سطر

نسبت به موضوع پرونده ، گردش کار ، اظهارات طرفین و تصمیم دادگاه ، نفیا یا اثباتا به صورت

مستدل بیان کند. گزارش ها و اظهار نظر کارآموز ، توسط اعضای کمیسیون ارزیابی می شود.

تبصره ٧ ) حضور کارآموز ، ماهانه در دو جلسه دادرسی مدنی و کیفری دادگاه ها ، حداقل تکلیف

است . لذا کسری حضور در جلسات دادگاه در هر ماه را نمی توان از طریق شرکت اضافی در ماه های

دیگر جبران کرد.

تبصره ٨ ) در صورت لزوم و به تشخیص کمیسیون ، به تعداد شرکت در جلسات دادگاه اضافه

خواهد شد.

تبصره ٩ ) کارآموز باید در هر نیمه از ماه در یک جلسه دادگاه شرکت کند. در ماه های فروردین و

اسفند ، شرکت در دو جلسه در یک نیمه از ماه بلامانع است.

تبصره ١٠ ) کارنامه باید از حیث حضور در جلسات دادگاه ها ، منظم و از نظر ردیف و تقدم و

تاخر تاریخ متوالی باشد. کارنامه هایی که این ترتیب در آن ها رعایت نشود ، از نظر کمیسیون

قابل پذیرش نیست.

تبصره ١١ ) کلیه ردیف ها و قسمت های مربوط به شرکت در جلسات دادگاه ها ، باید در روز

جلسه دادرسی تنظیم و توسط دادگاه گواهی شود. ردیف ها و قسمت های فاقد این شرایط ، توسط

کمیسیون ابطال می شود.

تبصره ١٢ ) تهیه گزارش از پرونده هایی که کارآموز در آن وکالت دارد ، قابل پذیرش نیست.

تبصره ١٣ ) کارنامه و گزارش های تهیه شده ، دلیل عمده و ملاک انجام تکالیف است ، لذا باید در

حفظ و نگهداری کارنامه و گزارش ها کمال دقت و مواظبت به عمل آید.

تبصره ١۴ ) صفحات کارنامه در دو نسخه تهیه می شود. کارآموز پس از تکمیل هر صفحه باید

نسخه دوم را جدا کرده و در بایگانی خود نگه دارد.در صورت فقدان یا از بین رفتن کارنامه ،

نسخه دوم جایگزین آن می شود. عدم ارائه نسخ دوم در موعد اعلامی ، به منزله عدم انجام تکالیف

تلقی می گردد و کمیسیون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

١١ ) حضور در دایره معاضدت قضایی و آموزش لازم با توجه به امکانات کانون و تصمیم -٨

کمیسیون ، و ارائه دوره گواهی دایره مذکور در پایان دوره.

فصل چهارم : پایان دوره و اختبار

ماده ١٢ ) کارآموز مکلف است پس از پایان دوره یا در مواعدی که کمیسیون مقرر می دارد، ختم

دوره خود را اعلام ، و مدارک انجام تکالیف را حداکثر ظرف بیست روز به شرح زیر تسلیم کند:

الف ) کارنامه کارآموزی

ب ) گزارش ها

ج ) گواهی تسلیم کار تحقیقی

د ) گواهی طی دوره های آموزش در دایره معاضدت قضایی و مبانی کامپیوتر و اینترنت.

ماده ١٣ ) کمیسیون بعد از بررسی مدارک و تکالیف کارآموزان متقاضی شرکت در اختبار ، اسامی

واجدین شرایط را حداقل یک هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات و سایت کانون ، اعلام می کند.

ماده ١۴ ) کمیسیون درباره کارآموزانی که در موعد مقرر ، اعلام ختم دوره نکرده ، یا مدارک خود

را کلا یا جزئا تسلیم ننموده ، یا مدارک ایشان قابل قبول تشخیص داده نشود ، تصمیم مقتضی اتخاذ

خواهد کرد.

ماده ١۵ ) کمیسیون در ممیزی تکالیف کارآموزان واجد شرایط شرکت در اختبار ، درجات زیر را

اعمال می کند.

الف ) قابل قبول ب ) خوب ج ) بسیار خوب د ) عالی

برای درجات خوب ، بسیار خوب و عالی به ترتیب نمرات یک ، دو ، سه منظور می شود. این

نمره با مجموع نمرات نهایی اکتسابی کارآموز در اختبار ( موضوع تبصره ماده ١٩ ) جمع و سپس

معدل کل تعیین می شود.

ماده ١۶ ) چنانچه در انجام تکالیف ، بدون عذر موجه نقصانی وجود داشته باشد که از موارد

تجدید دوره محسوب نشود ، دوره ، با انجام تمام یا بعضی از تکالیف به مدتی که از یک سال

بیشتر نباشد ، تمدید می شود. در صورت وجود عذر موجه ، کارآموز موظف به تکمیل دوره و رفع

نقص از تکالیف ، طبق نظر کمیسیون خواهد بود.

ماده ١٧ ) کارآموزی که برای عدم شرکت در اختبار عذر موجه داشته باشد ، باید قبل از اختبار و

در مورد حوادث غیر مترقبه حداکثر ظرف یک هفته بعد از اختبار ، موضوع را به کمیسیون اعلام

کند . در صورت تشخیص موجه بودن عذر ، کارآموز موظف به شرکت در کلیه مراحل و مواد

درسی اختبار بعدی خواهد بود. در این صورت کارآموز از انجام تکالیف به استثنای وظایف محوله

از سوی کانون و وکیل سرپرست معاف است .

تبصره ١ ) بیماری با گواهی پزشک متخصص ، زایمان ، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از

طبقه اول و سفر حج واجب از جمله معاذیر موجه محسوب می شوند.

تبصره ٢ ) استفاده از حکم این ماده در هر شرایطی برای دو بار امکان پذیر است.

ماده ١٨ ) کمیسیون حداقل سالی یک بار اختبار برگزار می کند . آگهی متضمن زمان و مکان

برگزاری در محل کانون الصاق و در سایت کانون منعکس می شود و به منزله ابلاغ به کارآموزان

واجد شرایط برای اختبار است.

تبصره ١ ) پس از آگهی مذکور هیچ کارآموزی نمی تواند مدعی عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاری

اختبار باشد.

تبصره ٢ ) مواد اختبار عبارتند از : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق تجارت ، آیین دادرسی مدنی

و قوانین و مقررات وکالت ، آیین دادرسی کیفری و حقوق ثبت و امور حسبی.

ماده ١٩ ) حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ده از بیست است . چنانچه معدل کل بین ده تا

دوازده باشد ، یک نمره کمتر از هفت و در صورتی که بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره کمتر از

هفت قابل پذیرش است.

تبصره ) در معدل گیری هر درس ضریب نمره اختبار کتبی ٣ و شفاهی یک خواهد بود.

ماده ٢٠ ) نتیجه اولیه اختبار در محل کانون اعلام می شود و کارآموز مردود می تواند از تاریخ

اعلان ، حداکثر ظرف سه روز اعتراض خود را با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام کند ، نظر کمیسیون

در رسیدگی به اعتراضات و بررسی اوراق امتحانی ، قطعی است.

ماده ٢١ ) کمیسون حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان رسیدگی به اعتراضات ، نتیجه نهایی

اختبار را جهت طرح در هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم به ریاست کانون گزارش می کند.

تبصره ) کانون می تواند حسب مقتضیات خود برای نفرات برتر اختبار هر دوره با توجه به تعداد

آن ها ، حق انتخاب محل اشتغال را در نظر بگیرد.

ماده ٢٢ ) کارآموز در صورت شرکت در اختبار تا اعلام قبولی و انجام مراسم تحلیف ، مکلف است

امور وکالتی را کماکان تحت نظارت وکیل سرپرست انجام دهد.

فصل پنجم : تجدید دوره و انتفای کارآموزی

ماده ٢٣ ) تجدید دوره به این معنا است که کارآموز باید یک دوره دیگر تمام تکالیف را انجام دهد.

( به استثنای آموزش رایانه و اینترنت و تهیه کار تحقیقی مشروط به آنکه قبلا انجام شده باشد.)

تبصره ) تجدید دوره تحت هر شرایطی فقط برای یک دوره امکان پذیر است و مدت آن برای

مردودین علمی یک سال و در سایر موارد هجده ماه خواهد بود.

ماده ٢۴ ) موارد تجدید دوره به قرار زیر است:

.١١- الف ) مورد پیش بینی شده در تبصره ٢ بند ۴

ب ) ایجاد وقفه در طی دوره به مدت یک سال متوالی و یا دو سال متناوب.

ج ) کارآموزی که در اولین دوره ، اعلام ختم دوره نکرده و در مواعد مقرر ، مدارک را تسلیم نکند.

د ) کارآموزی که بدون عذر موجه در اختبار مقرر شرکت نکند.

ه ) کارآموزی که علیرغم شرکت در جلسات کتبی اختبار ، بدون عذر موجه از شرکت در جلسات

شفاهی خودداری کند.

ز ) کارآموزی که در اختبار پایان اولین دوره مردود شود.

ح ) کارآموزی که به تشخیص کمیسیون ، تکالیف خود را به نحو کامل انجام نداده و امکان رفع

نقص از آن نیز وجود نداشته باشد و یادر صورت امکان رفع نقص ، در موعد مقرر اقدام به رفع

نقص نکند.

ط ) کارآموز مشمول ماده ١۶ که در اختبار مقرر شرکت نکند.

ماده ٢۵ ) انتفای کارآموزی به این معنا است که به تشخیص کمیسیون و تصویب هیئت مدیره

استمرار کارآموزی کان لم یکن و ملغی الاثر می شود و پذیرش مجدد منوط به قبولی در آزمون

ورودی خواهد بود.

ماده ٢۶ ) موارد انتفای کارآموزی به قرار زیر است:

الف ) اصرار بر عدم رعایت شئون وکالت یا اخلاق حرفه ای یا تکرار تخلف از شرح وظایف به

نحوی که استمرار کارآموزی به مصلحت نباشد.

ب ) عدم شروع دوره و یا وقفه غیر موجه در انجام تکالیف به مدت بیش از یک سال متوالی و یا

بیش از دو سال متناوب از تاریخ صدور پروانه یا تجدید دوره.

ج ) کارآموزی که در پایان دوره تجدیدی ، از حضور در اختبار خودداری کرده و مشمول ماده ١۶

نباشد یا در صورت شرکت در اختبار ، مردود علمی شود.

د ) کارآموز مشمول ماده ١٧ که سابقا تجدید دوره شده و از حضور در اختبار مقرر خودداری کند و

یا در صورت شرکت در اختبار مردود علمی شود.

تبصره ) در موارد انتفای کارآموزی کمیسیون تصمیم خود را به کارآموز اعلام و برای وکیل

سرپرست وی ، ریاست کل دادگستری استان و اتحادیه ارسال می کند.در این صورت استفاده از

پروانه و عنوان کارآموزی ممنوع و از مصادیق تظاهر به وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است.

ماده ٢٧ ) از جمله مصادیق بند الف ماده ٢۶ عبارتند از :

الف ) نقض قوانین و نظامات .

ب ) رفتار و گفتار برخلاف شرافت وکالت و قضاوت .

ج ) بی حرمتی به مقامات قضایی ، اداری ، وکلا و کارآموزان .

د ) بی حرمتی و عدم رعایت ادب و نزاکت نسبت به اعضای کانون ، مسئولین و ارگان های آن.

ه ) تعامل غیرمتعارف با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور وکالت .

د ) تشکیل پرونده های متعدد انتظامی علیه کارآموز در طی دوره .

ز ) عدم توجه و بی اعتنایی به دعوت نامه ها و اخطاریه های کانون و ارگان های آن .

فصل ششم : وظایف وکلای سرپرست

ماده ٢٨ ) پذیرفته شدگان کارآموزی برای سرپرستی دوره،موافقت کتبی دو وکیل واجد شرایط را

اخذ و تسلیم می کنند.

ماده ٢٩ ) امور زیر از جمله وظایف وکیل سرپرست است :

الف ) نظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل ، شامل : تنظیم

قرارداد وکالت با موکل ، نحوه طرح دعوا و شکایت ، تنظیم دادخواست و شکواییه ، امور مربوطه

به حق الزحمه و پرداخت هزینه های قانونی توسط کارآموز ، تدارک دفاع ، تنظیم لوایح دفاعیه و

ب ) آموزش مستمر کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل دادگستری ، فن دفاع ،

اخلاق حرفه ای ، نحوه تعامل با همکاران ، قضات ، کارمندان اداری ، موکل و …

ج ) نظارت و بررسی دقیق انجام تکالیف .

د ) همکاری مستمر با کمیسیون جهت اجرای برنامه های آموزشی.

١١ و اعلام نظر به کمیسیون. – ه ) نظارت بر تهیه گزارش های سه ماهه موضوع تبصره ۴ بند ٣

و ) اعلام تخلف احتمالی یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار کارآموز به کمیسیون.

ز ) اعلام شروع به کارآموزی و اظهار نظر پیرامون نحوه انجام تکالیف در پایان دوره.

ح ) در صورت تایید ، امضای وکالتنامه تنظیمی بین کارآموز و موکلین وی ، با توجه به صلاحیت

علمی ، عملی و قانونی کارآموز.

ط ) ارائه مشاوره به کارآموز در خصوص سوالات و موارد ابهام وی .

ی ) اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز حداقل ٢ روز در هفته در دفتر، به نحوی که کلیه

امور وکالتی تحت نظارت وکیل سرپرست انجام شود.

ماده ٣٠ ) تغییر وکیل سرپرست در طی دوره ، فقط برای یک بار امکان پذیر و منوط است به

درخواست کتبی کارآموز با ذکر دلایل موجه ، ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست وقت و وکیل

مورد نظر بعدی ، نظر کمیسیون و موافقت هیئت مدیره.

ماده ٣١ ) در صورت فوت ، ممنوع شدن از شغل وکالت ، تعلیق یا تودیع پروانه وکالت و انتقال

محل اشتغال وکیل سرپرست و یا انصراف وی از سرپرستی با ارائه دلایل موجه ، کارآموز باید یک

وکیل واجد شرایط دیگر به کانون معرفی کند.

تبصره ) در صورتی که بنا به معاذیری مانند بیماری یا مسافرت ، وقفه ای در امور سرپرستی ایجاد

شود ، سرپرستی موقت کارآموز با ریاست کانون و یا وکیلی که از طرف وی تعیین می شود، خواهد

بود.

ماده ٣٢ ) وکیل سرپرست از قبول وکالت یا ارائه مشاوره به طرف مقابل کارآموز خود یا تایید

وکالت یا انجام مشاوره به یکی از کارآموزان در مقابل کارآموز دیگر خود ، ممنوع است.

فصل هفتم : مقررات انضباطی و انتظامی

ماده ٣٣ ) کارآموزی که مرتکب تخلف انتظامی شود ، مشمول آیین نامه لایحه قانونی استقلال

…مصوب ١٣٣۴ و نظامات مندرج در این شرح وظایف خواهد بود.

ماده ٣۴ ) رعایت نزاکت و ادب در رفتار ، نگارش دادخواست ، لوایح و مکاتبات نسبت به مقامات

قضایی ،اداری ،اصحاب دعوا و وکلای آن ها و نیز پیروی از آداب و اصول اخلاقی و داشتن پوشش

مناسب و آراسته ، برای کارآموز الزامی است.

تبصره ) استفاده از آرم کانون و همراه داشتن پروانه در مراجع رسمی و قضایی برای کارآموز الزامی

است.

ماده ٣۵ ) اعتبار پروانه ، آبان هر سال منقضی می شود.کارآموز باید در آبان هرسال برای تمدید

پروانه به دبیرخانه کانون مراجعه کند. در صورت عدم تمدید پروانه ، کارآموز تحت هیچ عنوان

حق قبول وکالت به تنهایی یا با کارآموز یا وکیل دیگر حتی وکیل سرپرست خود را ندارد.

ماده ٣۶ ) کارآموز منفردا یا متفقا به همراه وکیل سرپرست خود یا وکلای دیگر ، علاوه بر

محدودیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ٣ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، حق مداخله در

دعاوی مالی بیش از حد نصاب معین شده توسط اتحادیه را ندارد.

تبصره ١ ) در پرونده های کیفری که مرجع تجدید نظر آن ها دیوان عالی کشور است ، کارآموز از

ابتدای رسیدگی نزد قضات دادسرا ( دادستان ، دادیار و بازپرس ) ، حق وکالت و دخالت نخواهد

داشت.

تبصره ٢ ) در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به تقویم

خواسته یا مواردی که خواسته به طور علی الحساب تقویم شده ، مشخص شود دعوا خارج از

صلاحیت کارآموز است ، کارآموز باید با اعلام موضوع به موکل ، استعفا دهد.

تبصره ٣ ) قبول وکالت جهت مطالعه پرونده ، مشمول این ماده نیست.

ماده ٣٧ ) هرگونه دخل و تصرف در مندرجات مدارک و کارنامه ، از قبیل تغییر ، پاک کردن اعداد

و عبارات آن یا الحاق ، قطع نظر از وصف کیفری ، از نظر کانون تخلف محسوب و موجب تعقیب

انتظامی و عدم پذیرش مدارک و کارنامه خواهد بود.

ماده ٣٨ ) کارآموز در طول دوره ، تا تحلیف ، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری یا مشاور

حقوقی را ندارد. ذکر عنوان کارآموز وکالت بعد از نام و نام خانوادگی ( اعم از فارسی یا لاتین ) و

نیز درج شماره پروانه و نشانی وکیل سرپرست در کلیه موارد مانند سربرگ ، کارت ویزیت و مهر

ضروری است . استفاده از عباراتی نظیر عضو کانون وکلا ، وکیل عادی ، قبول وکالت و غیره ممنوع

است .

ماده ٣٩ ) قبول کار وکالتی منوط به انجام وظایف کارآموزی است و کارآموز باید منحصرا با موافقت

و امضای وکیل سرپرست در وکالت نامه و در حدود صلاحیت کارآموزان قبول وکالت کند.

تبصره ) کارآموز باید از وکالت نامه های مخصوص کارآموزان استفاده کند که پس از ثبت شماره

سریال در دفتر کانون به کارآموز تحویل می شود و مسئولیت هر نوع سوءاستفاده احتمالی از وکالت

نامه های مذکور متوجه شخص کارآموز خواهد بود.

ماده ۴٠ ) کارآموز باید نسخه ای از وکالت نامه را به موکل و نسخه دیگر را به وکیل سرپرست

تحویل داده و تصویر آن را در پرونده مخصوص به خود نگهداری کند.

ماده ۴١ ) کارآموز مکلف است کلیه امور ارجاعی از سوی ارگان های کانون را در اسرع وقت و به

نحو شایسته انجام داده و گزارش آن را به موقع تسلیم کند و در امور محرمانه مانند ارجاعات

دادسرا ، دادگاه انتظامی یا بازرسی ، رازداری را رعایت کند.

ماده ۴٢ ) کارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به کانون است . در صورت کشف خلاف

، کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ماده ۴٣ ) کارآموز از هرگونه تبلیغ یا اقدامات غیرمتعارف ممنوع است.

ماده ۴۴ ) شرح وظایف کارآموزی وکالت دادگستری در جلسات مورخ بیست و نهم و سی ام مهر ،

هجدهم و نوزدهم آذر ، نهم و دهم دی و اول بهمن سال یک هزار و سیصد و هشتاد و نه توسط

نمایندگان کانون های وکلا در ۴۴ ماده و ۴۴ تبصره ، بررسی و تنظیم و در جلسه مورخ هفتم و

هشتم اردیبهشت یک هزار و سیصد نود هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای

دادگستری ایران در قم تصویب شد.

 

به سایت   وکیل من    خوش آمدید

 

امیدواریم بتوانیم قدمی برای حل مشکل شما برداریم .

 

وکیل من ، گروهی مجرب از وکلا و حقوقدانان است که با دارا بودن دانش و تجربه کافی و وافی ، و همچنین ارتباطات موثر با وکلا و حقوقدانان در ایران و سایر کشورها توانسته است تیم حقوقی پرتوان و پای بند به اصول اخلاق حرفه ای را جهت ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به کلیه افراد ، شرکتها و سازمانها و نهادهای عمومی و دولتی در ایران و خارج از کشور تشکیل دهد.

وکیل من ، با بیش از یک دهه تجربه فعال در عرصه های حقوق داخلی و بین المللی توانسته است علاوه بر ارائه مشاوره و همچنین طرح وپیگیری پرونده های موفق حقوقی برای موکلین ایرانی و خارجی در مراجع قانونی ایران ، حضور موفقی هم در دادگاههای سایر کشورها و عرصه های مختلف حقوق بین الملل داشته باشد.

همچنین وکیل من افتخارات و تجربیات موفقی و هم در تهیه فیلمهای مستند حقوقی کسب کرده است که در شبکه های تلویزیونی داخلی و همچنین شبکه های تلویزیونی خارجی و یا سمینارهای بین المللی نیز به نمایش گذارده شده است.

بدین ترتیب وکیل من افتخار دارد این فرصت استثنایی را که در اختیار شما قرار گرفته تا بجای صرف وقت و هزینه زیاد در پیدا کردن افراد متعدد برای مسائل مختلف حقوقی یک مجموعه از تجربه ، دانش و تخصص را با صرف وقت و هزینه کمتر و مناسبتر در اختیار گیرید را مغتنم شمارد.  سپاسگزاریم.

….  هم اکنون با ما تماس بگیرید.

 

Print Friendly, PDF & Email