شرکتهای تجاری جلد دوم رو به حول و قوه الهی شروع میکنیم باب چهارم شرکت های سهامی هستش شرکت های سهامی را در شش بخش مورد مطالعه قرار می گیرد یک معرفی شرکت سهامی و تشکیل شرکت سهامی ۳ اوراق بهادار شرکت سهامی ۴ ارکان شرکت سهامی ۵ هیات شرکت سهامی ۶ انحلال شرکت سهامی اساسا ما در جلد دوم فقط شرکت های سهامی رو طی ۲۵۰ صفحه کار ارائه میکنیم. فصل اول معرفی شرکت سهامی در مورد معرفی شرکت سهامی ما باید اول تعریفی از شرکت سهامی تعریفی که از شرکت سهامی داده اینجوری باید منش را شکر که در ماده اول لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ میگه شرکت سهامی شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست شرکت سهامی مشهد شده ۱ سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده دو شرکت به مسئولیت صاحبان سهام در شرکت سهامی محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است سومین شرکت سهامی تعریف میکنه کرد که خواست رو داخل خودش کنده غیر از اینکه باید تعریف شرکت سهامی به روش که در ماده یک لایحه اصلاحیه قانون ۱۳۴۷ می‌بینیم ویژگی‌های رو به طور کلی از شرکت‌های سهامی بریم تا ظهر آماده بشه و بعد از ده ها را در مباحث بعدی مفصل راجع به عشق صحبت خواهیم کرد این ویژگی ها را به طور عام و کلی و اجمالی داریم میریم اگر احیاناً کیانی

Print Friendly, PDF & Email