عام شامل چه شرکت سهامی خاص را حذف شده شوخی کردیم حداقل تعداد شورا را در شرکت سهامی عام از حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص ماده ۱۰۷ لایحه قانونی مراجعه می‌کنیم در ماده ۱۰۷ نوشته شده شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که ازبین است صاحبان سهام انتخاب شده باشند اداره خواهد شد به اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی عمومی شرکت سهامی عام بشری باشد مدیره از بین صاحبان سهام قانون مهریه که مدیره از بین صاحبان سهام مدیره در شرکت سهامی صاحبان سهام باشند هیئت مدیره ۵ نفر است بیشترین درآمد صاحبان سهام ماده قانونی کیفیت روشن میشه بهتر بود ماده ۳۲ در شرکت سهامی خاص داده شد این باید از سفر کرده باشد گفت حال میکنه هم شرکت سهامی خاص و هم شرکت سهامی عام رو میشه خوب اگر باسن فرد تشکیل هیئت مدیره ۵ نفر از کجا تأمین کنیم در حالیکه صدر ماده ۱۰۷ قانون اعضای هیئت مدیره بعد از بین صاحبان سهام تقسیم میگه که اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشن ما چه جوری میتونیم از دل سه نفر پنج نفر رو انتخاب کنیم لذا معلوم است که قانونگذار در ماده ۳ دقت نکرده میتونسته مینجا بگه تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد و در شرکت سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد این حداقل‌های هر

Print Friendly, PDF & Email