این بابا ضامن شده است. یه جوری بینابین دارند باهاش برخورد می کنند ببینند کجا، چطوری ولی فوق العاده بودن را باید قاضی احراز بکند، اگر اینها دادخواست کرد باید ببینه اصلا این به چه منظوری این کار را کرده است؟ اون آدمی کی بوده است؟ نکنه اوت تاجر پسرش بوده است. اگر پسرش بوده است، یکم باهاش ۀروم میاد وسط. اگه کسی بوده است که اصلا راحت می تونسته بهش نه بگه، بره به سمت اینکه مجازات بکنه. اوضاع و احوال را قاضی بررسی می کند، ببینه از این اختیار قضایی که داره این را تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام بکند و مجازات بکند یا نه؟ بند ۱ را احتمالا اگر اتفاق بیوفتد قضات تمایل بیشتر به این دارند که این را محکوم کنند.

ببینیم بند ۲ چی می گوید. اگر عملیات تجارتی او متوقف شده است و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد، منظور از عملیات او متوقف شده است معنیش این نیست که کسب و کارش را درش تخته کرده اند. نه. منظور توقف از پرداخت دیون است. عملیات تجاری به معنای پرداخت دین است. یعنی پرداخت دینش متوقف شده است و بعدش تو ماده ۴۱۳ دو تا کار گفتیم بکن. ظرف سه روز بیا خودت متوقف اعلام کن.

Print Friendly, PDF & Email