این عبارت اومده: اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد دعاوی متعدد مستقل از هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقه است معامله شود مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت ارایه خواهد شد. عده ای اومدن از عبارت تعددات هر شعبه؛ یه بار دیگه ماده رو صدرشو میخونم اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاهی که شعبه طرف مقابل در آن واقع است اقامه شود کلمه تعهدات هر شعبه که تو ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی جدید اومده باعث شده بعضی ها اینجور استنباط کنن که شعبه هر شرکتی شخصیت حقوقی مستقلی از مرکز اصلی شرکت داره وگرنه حق نداشته که تعهد بده تعهد دادن جایی هستش که شما شخصیت حقوقی مستقلی داشته باشید ما معتقدیم که این تحلیل صحیح نیست چرا؟ اولا شعبه به نمایندگی از مرکز اصلی شرکت پایین قرارداد ها رو امضا میکنه و چون نماینده اونه تعهدات شعبه به معنی تعهداتیه که نماینده شرکت برای شرکت کرده

این یه دلیل. دوم اینکه اگر شما شخصیت حقوقی مستقلی برای شعبه قایل هستید مستندتونم صدر ماده ۲۳ آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی هستش ذیل ماده رو چرا توجه نکردید؟. ذیل ماده میگه مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز 

Print Friendly, PDF & Email