ماده ۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ معاملات تجارتی از قرار زیر است یک خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره به محض اینکه تصرفاتی در آن شده باشدیا نشده باشد

دو: تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد سه: هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی و هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره که تهسیل معاملات ملکی بنگاه داری رو میگه چهار تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد پنج

تصدی به عملیات حراجی شش تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی هفت هر قسم عملیات صرافی و بانکی هشت معاملات برواتی اعم از اینگه بین تاجر یا غیر تاجر باشد نه عملیات بیمه بهری و غیر بهری ده کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجبه آن این ده مورد رو که در ماده دو قانون تجارت مصوبه ۱۳۱۱ اومده معاملات ذاتا تجاری میگن لذا هر شرکتی غیر از شرکت سهامی اگر بخواهد موضوع فعالیتشو بنویسه باید به گونه ای تدوین بکنه که مشمول یک یا چند بند حداقل یک بند از معاملات تجاریه ماده دو قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ باشه چون در تمام اقسام شرکت ها غیر از

Print Friendly, PDF & Email