منظور از اینجاست اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد. وگرنه متقلب شناخته می شود. در بند ۳ این نکته ها است. بنویسید موارد مذکور در بند ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت تو پرانتز (یکی از مصادیق تاجر ورشکسته به تقصیر قضایی): ۱- نداشتن دفاتر.  ۲- نقص دفاتر.  ۳- بی ترتیبی دفاتر  ۴- انعکاس مندراج کذب راجع به وضعیت تاجر در صورت دارایی مثبت و منفی. حالا تاجر دفتر ندارد، ناقص و بی ترتیب است. خواسته قمپوزی در کند بدهی هایش کمتر نوشته، مالش کمتر گفته. این چیزها خب در مردم هم است. ۵ تومن پول دارد می گه ۷ تومن دارم. ۷ تومن پول داره می گه ۱۵ تومن دارم. این ها ممکن است این را ورشکسته به تقصیر این قید ممکن است روی بندبند این ها پیاده می کنیم. اما اگر حقه بازی کرده باشد، تقلب تو کار باشد، اون نمی گیم. حالا یک نکته زیر این تقسیمی که نوشته بنویسیم.

Print Friendly, PDF & Email