نکته: چنانچه تاجر دفاتر خود را ابراز نکند، عدم ابراز دفاتر از موارد ورشکستگی به تقصیر قضائی نیست. ببینید پس نداشتن دفتر آره. نقص دفتر آره. بی ترتیبی دفتر آره. دروغگویی تو دفتر ولی نه متقلبانه آره. اما اگه بگند دفاترت را بیار ولی نیاورد نه. عدم ابراز دفاتر را نداریم تو بند ۳٫ تو بندهای ۱ و ۲ هم نداشتیم. پس از مصادیق ورشکستگی به تقصیر قضایی، نشناختم. دیوان عالی کشور هم چنین نظری را شعبه دو اش در رای ۲۳۶۰ در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ تایید کرده است. حالا هر کدام از این سه بند ماده ۵۴۲ اتفاق بیوفتد، باز ماده ۵۴۳ می گفت ورشکستگی به تقصیر مجازات آن از ۶ ماه تا ۳ سال حبث تادیبی است. این ماده چون با ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی نسخ شده است، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی می گوید مجازات ورشکسته تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است.

این ممکن اس را می توانیم در این زمان هم خرج کنیم. ۶ ماه تا ۲ سال. می تونیم کیفیت مخففه روش اعمال کنیم. می تونیم اصلا مجازات نکنیم. چون از جنس تاخیر است دیگر. ببینیم این یک تاجر بی سواد است قدیمی مال اووووووه ۷۰ سالش. حالا این دفتر ندارد.

Print Friendly, PDF & Email