تیم وکلای تخصصی وکیل من

ارائه دهنده خدمات حقوقی تخصصی

پل های ارتباطی با وکیل من

8840 1416 - 0912 600 8720 - info [@] vakileman.com

وکیل بیمه تامین اجتماعی

وکیل بیمه تامین اجتماعی

 

 

تلفن  تهران:۷۷۵۱۶۱۶۱- پیامک شبانه روزی ۱۱۱ به ۰۹۱۲۶۰۰۸۷۲۰

 کسانی که به دنبال وکیل تامین اجتماعی هستند و درصدد یک کار تیمی هستند تا از حقوق خود بهره مند شوند ، میتوانند موضوع را با وکیل من درمیان بگذارند.

وکیل من ، گروهی مجرب از وکلا و حقوقدانان است که با دارا بودن دانش و تجربه کافی و وافی ، و همچنین ارتباطات موثر با وکلا و حقوقدانان در ایران و سایر کشورها توانسته است تیم حقوقی پرتوان و پای بند به اصول اخلاق حرفه ای را جهت ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به کلیه افراد ، شرکتها و سازمانها و نهادهای عمومی و دولتی در ایران و خارج از کشور تشکیل دهد.
وکیل من ، با بیش از یک دهه تجربه فعال در عرصه های حقوق داخلی و بین المللی توانسته است علاوه بر ارائه مشاوره و همچنین طرح وپیگیری پرونده های موفق حقوقی برای موکلین ایرانی و خارجی در مراجع قانونی ایران ، حضور موفقی هم در دادگاههای سایر کشورها و عرصه های مختلف حقوق بین الملل داشته باشد.
 
سوال کارفرما: نحوه پرداخت بیمه اختیاری به چه صورت است؟
پاسخ :

بیمه شده اختیاری مکلف است، بعد از انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را ماهانه پرداخت نماید، در غیر این صورت قرارداد منعقده باطل و ادامه بیمه موکول به ارائه درخواست مجدد و انعقاد قرارداد جدید با رعایت کلیه شرایط مقرر در این آیین نامه خواهد بود . در صورتى که متقاضى خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نموده باشد مبلغ پرداختى پس از کسر هزینه ادارى مسترد خواهد شد. تبصره  در صورتى که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده مى تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وى موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.

سوال کارفرما: نحوه استخدام افرادی که اخراجی هستند ممکن هست یا خیر

پاسخ :

استخدام افر ادى که در اجراى قانون رسیدگى به تخلفات ادارى یا آراء قانون مراجع ذیصلاح به مجازاتهاى اخراج، بازنشستگى، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتى محکوم شده اند ممنوع است.

سوال کارفرما: نحوه محاسبه خدمت نیمه وقت بانوان را توضیح دهید:
پاسخ :
سنوات خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت لازم براى بازنشستگى و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمرى، به طور کامل محسوب خواهد شد لیکن در احتساب حقوق بازنشستگى و وظیفه یا مستمرى و نیز دریافت پایه اینگونه کارمندان (علاوه بر مدت خدمت تمام وقت ) نصف مدت خدمت نیمه وقت منظور و محسوب خواهد گردید . کسور بازنشستگى یا حق بیمه مربوط به سهم کارمندان مزبور
به نسبت حقوق و مز ایایى که براساس این قانون به آنان تعلق مى گیرد، کسر و به صندوق مربوط واریز خواهد شد.
تبصره ۱ سنوات خدمت نیمه وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگى و حق بیمه به نسبت تمام حقوق گروه و پایه یا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگى در حکم خدمت تمام وقت محسوب مى شود. محدودیت ۳ سال در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول دارند لازم الرعایه نمی باشد.
تبصره ۲- سنوات خدمت نیمه وقت بانوانی که دارای فرزند معلول هستند به شرط پرداخت کشور و حق بیمه مربوط به کارفرما و کارمند توسط فرد متقاضی به نسبت تمام حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می شود.
تبصره ۳- نیروهای قراردادی و شرکتی متقاضی استفاده از این قانون به شرط پرداخت حق بیمه خود و سهم کارفرما می توانند از این قانون استفاده نمایند.
 
Print Friendly, PDF & Email

اعضای باشگاه موکلین – هلند :

باشگاه موکلین وکیل من - هلند

اعضای باشگاه موکلین – چین :

باشگاه موکلین وکیل من - چین
===

کنفراس استراتژی برند :

کنفرانس استراتژی برند وکیل من

کنفراس سازه و فولاد :

کنفرانس سازه و فولاد وکیل من