روابط نامشروع یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف یکدیگر را به آن متهم می‌نمایند و در اینجا است که وکیل رابطه نامشروع می تواند به کمک آمده و در این پرونده شما را یاری نمایید.

یکی از مواردی که وکیل رابطه نامشروع بسیار در دادگاه ها دیده است این است که مردی قصد دارد از همسر خود جدا شود و مهریه او بسیار سنگین می باشد، مرد برای رهایی از پرداخت این مهریه موقعیتی را فراهم می‌کند که مردی غریبه با همسرش روابط نامشروع داشته باشد و با جمع اوری مدرک از این موقعیت همسرش را تهدید می‌کند که در صورت عدم رضایت به طلاق این فیلم را در دادگاه منتشر خواهد کرد، در اغلب موارد همسر راضی به طلاق و بخشش مهریه می شود، در این پرونده ها وکیل رابطه نامشروع می تواند بسیار کمک کند تا حق کسی از بین نرود.

بهتر است بدانید چون مهریه پیش از وقوع خیانت و در همان زمان عقد به زن تعلق گرفته است ، در صورت خیانت دادگاه تخفیف اندکی را برای گرفتن مهریه قائل شود و در واقع مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می‌گیرد و فقط اثبات خیانت می‌تواند سبب شود مرد بتواند براحتی همسرش را طلاق دهد.

در مقابل دیده شده زنانی که تمایل به طلاق دارند به سراغ زنی بروند و او را ترغیب نمایند از طریق تماس تلفنی و غیره همسر آنها را به دام بیندازد تا در نهایت پس از اثبات خیانت همسرشان بتوانند بسادگی طلاق بگیرند، در این موارد نیز وکیل رابطه نامشروع بسیار می تواند شما را یاری نمایید.

در دین مقدس اسلام و تمام مذاهب خیانت عملی حرام است وارتکاب به آن از سوی هر فردی با کیفر و جزای سنگین همراه خواهد بود. در دین اسلام این جرم به دو قسمت زنا و روابط نامشروع تقسیم شده است.

جرم روابط نامشروع در تمام ‌دادسراهای سراسر کشور می توان مطرح و پیگیری نمود.

افرادی که با در دستداشتن چنین شکایت‌هایی به دادگستری مراجعه می‌کنند  شکایت خود را در بیشتر موارد شاکی مدعی می‌شود همسرش غیر از او با فرد دیگری نیز رابطه دارد و حتی دیده شده همسران چنین رابطه‌ای را به یکدیگر نسبت می‌دهند و هر دوی آنها علیه یکدیگر شکایت می‌کنند در این موارد وکیل رابطه نامشروع وارد پرونده می شود.

البته باید بدانید طرح چنین شکایت‌هایی همیشه وجود داشتن چنین رابطه ای نیست، در برخی موارد یکی از طرفین دچار توهم و یا بدبینی و یا دوست داشتن زیاد همسر خود را به این مورد متهم می‌کند.

Print Friendly, PDF & Email