در بانکداری امروز استفاده از یک وکیل معوقات بانکی با تجربه بسیار مهم و حیاطی است، شما کاربران ارجمند می توانید برای مشاوره با وکیل معوقات بانکی ما با شماره های موجود در سایت تماس حاصل نمایید.

مطالبات به چند دسته کلی تقسیم می شوند که در ابتدا به توضیح آنها می پردازیم:

مطالبات جاری : مطالباتی هستند که از سررسید آن‌ها بیش از ۲ ماه نگذشته باشد.

مطالبات غیر جاری : مطالباتی هستند که سررسید گذشته باشند.

مطالبات سررسید گذشته : مطالباتی هستند که از تاریخ سررسید بازپرداخت اقساط آنها بیش از ۲ ماه گذشته است و از شش ماه تجاوز نموده است.

مطالبات معوق : مطالباتی هستند که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید آنها گذشته باشد.

مطالبات مشکوک الوصول : مطالباتی هستند که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید آنها گذشته باشد.

مطالبات سوخت شده : آن بخش از مطالبات می باشند که موسسه صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل مختلف از قبیل فوت و یا ورشکستگی بدهکار و غیره قابل وصول نمی باشند.

وکیل معوقات بانکی می تواند در تمامی موارد بالا در پرونده ورود کرده و شما را یاری رساند.

Print Friendly, PDF & Email