وکیل ملک تهران

وکیل ملک تهران

سایت حقوقی وکیل من ، تلفن دفتر 1416-8840  و ارسال پیامک شبانه روزی به شماره – 09126008720

 

وکیل ملک تهران

پرسش:در رابطه با عدم مطالبه تعهدات چه کاری میتوان کرد؟

پاسخوکیل ملک تهران: اگر شما قرارداد جامع وكاملي داشته باشيد كه به لحاظ قانوني معتبر باشد، اگر طرف شما به تعهدات خود عمل ننمايد، مي توانيد به راحتي به خواسته خود برسيد البته لازم به ياد آوري است كه نقل و انتقال اموال غيرمنقول از نظر قوانين ثبتي تابع تشريفات خاصي است، شخصي مالك شناخته مي شود كه سند رسمي به نام او صادر شده است اصولاً قراردادهاي خصوصي كه بين اشخاص منعقد مي شوند، تا زماني كه مورد مخالفت و منع قانونگذار قرار نگيرند، بين آنان معتبر و لازم الاجراست نهايت اينكه خريدار در مقام استفاده از مزاياي قانوني اسناد رسمي، قصد ثبت رسمي معامله منعقده و تنظيم سند رسمي را خواهد داشت و در صورتي كه فروشنده (يا ايادي ماقبل او) داراي سند مالكيت رسمي باشند و از انتقال رسمي معامله و انجام تشريفات ثبتي خودداري كند، خريدار مي تواند از طريق محاكم قضايي وي را به تنظيم سند رسمي و پرداخت خسارات دادرسي ملزم كند.

پرسش:اسناد رسمی به چند نوع تقسیم میشود؟

پاسخوکیل ملک تهران:الف – اسناد قانونی مثل قانون اساسی ، قوانین عادی ، آئین نامه ها و تصویب نامه ها .

 

ب – اسناد اداری ، اسنادی است که توسط سازمانهای ادا ری کشور، در حدود وظایف و صلاحیتشان هر روز تنظیم می گردد ، مثل احکام استخدام ، دستور پرداخت حقوق …

 

ج –اسناد قضائی ، مدارکی که توسط مأمورین دادگستری ، اعم از قضات و کارمندان اداری و همچنین ضابطین دادگستری در حدود صلاحیت آنها بر وفق مقررات تنظیم می شود – احکام دادگاه ها ، قرارها، صورت مجالس تنظیمی مراجع  قضائی  گزارشات مأمورین ابلاغ و احضار و مأمورین انتظامی در حدود مسائل قضائی .

 

پرسش: سند رسمی با سند عادی  چه تفاوتی دارد؟

۱- سند رسمی ، قدرت اجرائی دارد در حالیکه اصل در اسناد عادی ، عدم قدرت اجرائی است .

2- تاریخ سند رسمی ، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث ، معتبر است در حالیکه تاریخ سند عادی ، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست .

3- در مورد سند رسمی ، فقط ادعای جعل قابل طرح است ، در حالیکه سند عادی هم در معرض ادعای جعل بوده و هم قابل تکذیب ( تردید و انکار ) است .

4- سند رسمی ، تابع تشریفاتی است که از قبل  قانون معین کرده ، در حالیکه اصل در سند عادی عدم تشریفات است .

5- در سند رسمی ، مأمور رسمی دولت در تنظیم آن دخالت دارد ، در حالیکه سند عادی را افراد به هر نحو بخواهند تنظیم می نمایند .

6 – سند رسمی ، در صورت مفقود شدن ، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است ولی با گم شدن  سند عادی  نمی شود از رونوشت آن استفاده کامل کرد .

 

 وکیل ملک تهران

وکیل ملک تهران

بین الملل  وکیل ملک تهران

بین المللی  وکیل ملک تهران

در بین الملل  وکیل ملک تهران

 وکیل ملک تهران دفتر وکالت

 وکیل ملک تهران بهترین دفتر وکالت

 وکیل ملک تهران بهترین دفاتر وکالت

 وکیل ملک تهران بهترین دفتر وکلای

 وکیل ملک تهران با تجربه ترین دفاتر وکالت

وکیل

وکیل بین الملل

وکیل قرارداد

وکیل ملک

گروه وکلا

وکیل طلاق توافقی

وکلای بین المللی

وکیل مهاجرت

وکیل ثبت شرکت

وکیل بین الملل

دفتر حقوقی بین الملل

دفتر حقوقی بین المللی

دفتر وکالت بین الملل

دفتر وکالت

دفتر حقوقی

بهترین وکیل

طلاق توافقی

وکیل ثبت اختراع

وکیل ثبت علامت تجاری

وکیل در دبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email