وکیل گاز، پتروشیمی

 

▪ خط مشی ها

۴) ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم از طریق:

۳-۴) حرکت در جهت به کارگیری عواید حاصل از صادرات نفت و دیگر کانیها در سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی و ارتقاء علمی و فنی کشور.

۴۳-۴) رعایت اولویت در تأمین گاز پروژه های تزریق گاز به منظور جلوگیری از هرزروی نفت خام و پرهیز شدید از برداشت گاز کلاهک مخازن نفت.

۴۴-۴) اولویت در اکتشاف و استخراج گاز از مخازن مشترک با کشورهای همجوار.

۴۵-۴) جانشنین نمودن بیشترین مقدار از گاز طبیعی به جای فرآورده های نفتی و سایر سوختهای انرژی زا و توزیع گاز به ترتیب برای مصارف نیروگاهها، صنایع، تجاری و خانگی با اولویت مناطق پرمصرف کشور، مناطق سردسیر و نواحی نزدیک جنگل.

۴۶-۴) اولویت در جمع آوری گازهای همراه نفت میادین مختلف فلات قاره.

۴۷-۴) اولویت در تأمین برق مورد نیاز بخشهای تولیدی کشور.

۴۸-۴) بهبود بهره برداری از تأسیسات صنعت برق کشور از طریق افزایش ضریب بهره برداری، ضریب بار و راندمان حرارتی نیروگاهها و کاهش تلفات انرژی در شبکه های انتقال و توزیع.

۴۹-۴) سیاستگزاری در زمینه مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی در سوخت و انرژی، توسط وزارتخانه های نیرو ونفت و رعایت دقیق اولویتهای بخش انرژی (برق، نفت و گاز) توسط وزارتخانه های صنعتی وبازرگانی در مورد وسایل و تجهیزات مصرف کنندگان انرژی.

▪ تصویر کلان برنامه

۲) رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email