اهمیتی نداره نگاه اجمالی قبل از اینکه ویژگی هایی که در شرکت سهامی هستیم لازم خدمت نصب کنیم که شرکتهای تجاری در دوره مورد مطالعه قرار میگیره یکی از ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ۲۰۱۱ در سال ۱۳۴۷ از ماده ۲۱ تا انتهای ماده ۱۹۳ از قانون تجارت مصوب سریال ضعف شده نصب شده و به جای اون ۳۰۰ ماده قانون گذار در لایحه قانونی مسابقه ۳۴۷ درک کرده در متن قانون و این مواد تومان تا ۳۰۰ ماده راجع به شرکت های سهامی هست که این ۳۰۰ مادر جناب استاد اسدی در ۲۴۷ صفحه از جلد دوم مربوط به حقوق تجارت شرکتهای تجاری به تحلیلش پرداخته این کتاب بسیار کتاب نفیسی و حکم نخواندن شب پره همه کسایی که شرکت سهامی نوشتند قابل توصیه است شرکت سهامی از حیث تعداد حداقل تعداد شرکا حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص سه نفره حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی عام ۵ نفره ما مراجعه می‌کنیم به کتاب قانون دوم اینکه در مورد حداقل اینها اختلاف نظر دارد توجه کنیم به متن لایحه قانونی قانون محمد گفته در شرکت سهامی تعداد شوراها نباید از سه نفر کمتر باشد پس ماده ۳ لایحه قانونی تعداد شرکا در شرکت سهامی رو سه نفر قرار داده ام تعداد شرکا در شرکت سهامی عام ۵ نفره در شرکت سهامی خاص طرح در صورتی که ماده ساخته شده در شرکت سهامی اطلاع داره هم شرکت سهامی

Print Friendly, PDF & Email