خیلی خب، حالا که فهمیدیم در ۴ بند هر کاری ورشکسته بکند، ورشکسته به تقصیر اجباری حتما دادگاه باید رای بدهد ببینیم مجازات یه همچین تاجری چیست. ماده ۵۴۳ قانون تجارت می گوید ورشکسته به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا ۳ سال حبس تادیبی است. ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوبی ۱۳۷۵ می گوید مجازات ورشکسته به تقصیر، از ۶ ماه تا  سال حبس  است. معلوم شد ماده ۵۴۳ قانون تجارت با تصویب ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی نسخ شده است. حداقل مجازات در هر دو ۶ ماه است. حداکثرهایش فرق می کند. در قانون تجارت ۳ سال حبس پیش بینی شده است ولی در قانون ۶۷۱ مجازات اسلامی حداکثر حبس ۲سال شناخته شده است.پس ورشکستگی به تقصیر قانونی یا اجباری ۴ بند ماده ۵۴۱ را شامل میشود. مجازاتشم به جای اینکه بر اساس ماده ۵۴۳ قانون تجارت باشد بر اساس ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی انجام می شود.

Print Friendly, PDF & Email